Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Zkušební řád pro žákovské stupně 6. - 1. KYU  v  AC Sparta Praha.

Zkoušky na technické stupně 6. - 1. KYU lze vykonávat po dohodě s trenéry a zkušebním komisařem kdykoliv během sezóny po splnění podmínek daných ZŘ ČSJu a vnitřních ustanovení oddílu AC Sparta Praha judo.
 

Podmínky pro přípuštění ke zkoušce :

 • Členství v oddílu AC Sparta Praha Judo.

 • Zaplacené oddílové příspěvky.

 • Platná licence ČSJu na aktuální rok.

 • Splněná základní čekací doba, viz. obrázek níže.

 • Doporučení trenéra – zohlední žadatelovo chování a sportovní výsledky.

 • Zaplacení poplatku za složení zkoušky dle aktuálně platného ceníku (k doptání u trenérů).

 

Vyžadované znalosti a dovednosti dané zkušebním řádem ČSJu :

 • Etiketa – pozdrav, chování při tréninku a na soutěžích, obecné normy chováni judisty.

 • Základní japonské názvosloví, zahájení a ukončení boje, techniky, apod.

 • Výborně zvládnuté techniky pádů volně i přes překážku.

 • Úchopy za oděv, boj o úchop, pohyb po žínence.

 • Techniky v postoji – hody z postoje i z pohybu, kombinace, protichvaty.

 • Techniky na zemi – držení, škrcení, páčení, techniky otevření boje z různých pozic, úniky z držení, přechody mezi technikami.

 • Sebeobrana - základy sebeobraných technik.

Výtah ze zkušebního řádu ČSJu


 1.4 POVOLOVÁNÍ ZKOUŠEK, TERMÍNY A JEJICH EVIDENCE

Zkoušky na technické stupně KYU se provádějí bez předchozí písemné žádosti, a to na základě domluvy kandidáta a jeho trenéra se zkušebním komisařem, který má oprávnění zkoušet na příslušný stupeň.

Po úspěšném vykonání zkoušky potvrdí zkušební komisař kandidátovi absolvovaní zkoušky do jeho průkazu juda.

 

1.5. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY PRO ZKOUŠKY KYU A DAN

Poplatky za zkoušku na 5. - 1.kyu : 100,-Kč.

Na úspěšné složení zkoušky má uchazeč jeden pokus a dvě opravy. Pokud není zkoušený ani v jednom z těchto pokusů úspěšný je nutno, aby zkoušku vykonal v dalším vyhlášeném termínu. Nejdříve však za půl roku od termínu posledního pokusu. Neúspěch při zkoušce není důvodem k vrácení poplatků. V dalším platném termínu musí žadatel opět splnit předepsané, tedy i ekonomické, směrnice svazu.

 

1.15 VYHODNOCENÍ VÝKONU PŘI ZKOUŠKÁCH

Techniky, jejich kombinace a kontrachvaty, které kandidáti provádí při zkouškách podle požadavku zkušebního komisaře i teoretické znalosti kandidáta jsou hodnoceny známkovacím systémem 1 až 5 za každou provedenou techniku jako ve škole. Pro úspěšné složení zkoušky je podmínkou, aby kandidát neobdržel ani jednu známku 5.

Vyhledávání

Stupně technické vyspělosti.

Podmínky pro udělování jsou upraveny
zkušebním řádem ČSJu. 
 

Žákovské stupně, KYU (kjú).
Půlené stupně platí do věku 14-ti let.
Starší vykonávají zkoušky vždy celé.

 6. KYU   - bílý pás

6/5 KYU - bílo-žlutý pás

 5. KYU   - žlutý pás

5/4 KYU - žluto-oranžový pás

 4. KYU   - oranžový pás

4/3 KYU - oranžově-zelený pás

 3. KYU   - zelený pás
 2. KYU   - modrý pás
 1. KYU   - hnědý pás


Mistrovské stupně, DAN (dan).

Všechny černý pás nebo s alternativou.

1. až 5. Dan  - černý pás

6. až 8. Dan  - černý nebo červenobílý pás

9. až 10 Dan - černý nebo červený pás

11. Dan         - pouze Jigoro Kano (posmrtně)

12. Dan         - pouze "Duch juda"


Ženy mohou mít středem pásu bílý pruh.
V Evropě se vetšinou nevyužívá.